Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός
Διηγήμα­τος - Ποίησης
Εφήβων και Ενηλίκων (ελεύθερο θέμα)
Λογοτεχνική – Συγγραφική ομάδα «Ιδεόπνοον», 
Περιοδικά: Πνοές Λόγου & Τέχνης και iamvosart
Εφημερίδα: Πνοές Πολιτισμού

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΩΣ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

«ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή κειμένων, για το μεν διήγημα όριο έως τρεις σελί­δες, για τη δε ποίηση όριο έως τριάντα στίχους, με ψευδώνυμο, σε πέντε αντίτυπα με απλή ταχυδρομική επι­στολή.
Έξω από το φάκελο να ορίζεται η κατηγορία διήγημα ή ποίηση, ενώ τα πλήρη στοιχεία  
των ενδιαφερομένων (ηλικία, ονο­ματε­πώνυμο, διεύθυνση, email - αν υπάρχει- τηλέφωνο) να εσωκλείονται απαραίτητα σε δεύτερο φάκελο (κλει­στό), έξω από τον οποίο θα αναγράφεται το ψευδώνυμο. Η ηλικία είναι απαραίτητη.
Τα κείμενα πρέπει να είναι ανέκδοτα, να μην έχουν δη­μοσι­ευτεί στο παρελθόν με οποιονδήποτε τρόπο και να είναι γραμμένα αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογι­στή.
Μόνο ένα έργο μπορεί να υποβληθεί από τους ενδια­φερόμε­νους για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες.
Κάθε αποστελλόμενο έργο να είναι τυπωμένο στη μία πλευρά της σελίδας, με μέγεθος γραμματοσειράς:   
Times new Roman 12, διάστιχο 1.  
Ημερομηνία έναρξης συμμετοχής του διαγωνισμού, ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2014 και ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται η 10η Μαρτίου 2015.
Ημερομηνία αποστολής θα θεωρείται αυτή που ανα­γράφεται στην ταχυδρομική σφραγίδα του φακέλου.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν απο­κλειστικά και μόνο σε με­γάλη εκδήλωση το 2015.
Όσοι εκ των νικητών (αφορά μόνο τους διαμένοντες στην Αθήνα) δεν παρευρεθούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποι αυτών κατά την απονομή, ακυρώνεται η βράβευσή τους.  
Τα έργα των διαγωνιζομένων δεν επιστρέφονται.
Οι όροι του διαγωνισμού είναι σαφείς και θα τηρηθούν από­λυτα από την κριτική επι­τροπή.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σε μια προσπάθεια προώθησης της λογοτεχνίας, ανα­κοινώ­νουμε ότι και στις δυο κατη­γορίες (διήγημα - ποίηση) του 10ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Διηγή­ματος και Ποίησης, 
Εφήβων και Ενηλί­κων, θα εκδοθεί ανθολογία με έργα των διαγωνιζομένων, ανε­ξαρτήτως διάκρισης.
Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην ανθολογία, ας απο­στείλουν πα­ράλληλα με το ποί­ημά τους ή το διήγημα, ταχυδρομική επιταγή με το ποσό των 25€, για κάλυψη προβολής, προώθησης και συστημένης τα­χυδρομικής αποστολής.
Επίσης, είναι απαραί­τητο να στεί­λουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπο­γραφής, ότι απο­δέχονται τη δημοσίευση του κει­μένου τους.
Όσοι συμμετέχουν στις ανθολογίες θα μας αποστεί­λουν την συμμετοχή τους και σε cd -το οποίο θα ανοι­χθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού- εκτός των πέντε (5) αντιτύ­πων.
Όταν τυπωθεί έκαστη ανθολογία θα πάρουν όσοι συμ­μετέ­χουν σ’ αυτές ένα (1) αντί­τυπο δωρεάν με την ευ­καιρία να αγοράσουν κι άλλα αντίτυπα σε οικονομικό κόστος.
Για το διαγωνισμό Εφήβων, η συμμετοχή στην ανθο­λογία θα είναι χωρίς οικο­νομική επιβάρυνση και ισχύουν κι εδώ τα παραπάνω, δηλαδή, υπεύθυνη δήλωση και όλα τα υπόλοιπα.

Θα γίνει  παρουσίαση των ανθολογούμενων λογοτεχνών σε μεγάλη εκδήλωση, όπως επίσης και στην πολιτιστική εφημε­ρίδα «Πνοές Πολιτισμού-Ιδεόπνοον» και στα πε­ριο­δικά «Πνοές λόγου & τέχνης» και «iamvosart».
Κατά την εκτύπωση θα τηρηθεί αλφαβητική σειρά.

-ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.-
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
             ΠΡΟΣ κ. ΑΡΕΤΗ ΓΚΙΩΝΑΚΗ ή κ. ΝΙΚΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 
 (ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑΤΑ)
             ΓΙΑ ΤΟΝ 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ – ΠΟΙΗΣΗΣ 
 
                         ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ EΝΗΛΙΚΩΝ”
        ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ:
48050, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Τ. Κ. 132 31

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ 48050, ΤΑΧ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ. 13231, ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑΤΑ ή ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. IBAN: GR77 O171 0430 0060 4301 0267 792 

                ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
E-MAIL: ideopnoon@gmail.com,  http://ideopnoon.blogspot.com, http://pnoeslogou-gmail.blogspot.com,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12, ΑΘΗΝΑ, Τ. Κ. 105 59

Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 201510ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός
Διηγήμα­τος - Ποίησης
Εφήβων και Ενηλίκων (ελεύθερο θέμα)
Λογοτεχνική – Συγγραφική ομάδα «Ιδεόπνοον», Περιοδικά: Πνοές Λόγου & Τέχνης και iamvosart
Εφημερίδα: Πνοές Πολιτισμού

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΩΣ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
«ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή κειμένων, για το μεν διήγημα όριο έως τρεις σελί­δες, για τη δε ποίηση όριο έως τριάντα στίχους, με ψευδώνυμο, σε πέντε αντίτυπα με απλή ταχυδρομική επι­στολή.
Έξω από το φάκελο να ορίζεται η κατηγορία διήγημα ή ποίηση, ενώ τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων (ηλικία, ονο­ματε­πώνυμο, διεύθυνση, email - αν υπάρχει- τηλέφωνο) να εσωκλείονται απαραίτητα σε δεύτερο φάκελο (κλει­στό), έξω από τον οποίο θα αναγράφεται το ψευδώνυμο. Η ηλικία είναι απαραίτητη.
Τα κείμενα πρέπει να είναι ανέκδοτα, να μην έχουν δη­μοσι­ευτεί στο παρελθόν με οποιονδήποτε τρόπο και να είναι γραμμένα αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογι­στή.
Μόνο ένα έργο μπορεί να υποβληθεί από τους ενδια­φερόμε­νους για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες.
Κάθε αποστελλόμενο έργο να είναι τυπωμένο στη μία πλευρά της σελίδας, με μέγεθος γραμματοσειράς:   
Times new Roman 12, διάστιχο 1.  
Ημερομηνία έναρξης συμμετοχής του διαγωνισμού, ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2014 και ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται η 10η Μαρτίου 2015.
Ημερομηνία αποστολής θα θεωρείται αυτή που ανα­γράφεται στην ταχυδρομική σφραγίδα του φακέλου.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν απο­κλειστικά και μόνο σε με­γάλη εκδήλωση το 2015.
Όσοι εκ των νικητών (αφορά μόνο τους διαμένοντες στην Αθήνα) δεν παρευρεθούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποι αυτών κατά την απονομή, ακυρώνεται η βράβευσή τους. Τα έργα των διαγωνιζομένων δεν επιστρέφονται.
Οι όροι του διαγωνισμού είναι σαφείς και θα τηρηθούν από­λυτα από την κριτική επι­τροπή.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σε μια προσπάθεια προώθησης της λογοτεχνίας, ανα­κοινώ­νουμε ότι και στις δυο κατη­γορίες (διήγημα - ποίηση) του 10ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Διηγή­ματος και Ποίησης, Εφήβων και Ενηλί­κων, θα εκδοθεί ανθολογία με έργα των διαγωνιζομένων, ανε­ξαρτήτως διάκρισης.
Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην ανθολογία, ας απο­στείλουν πα­ράλληλα με το ποί­ημά τους ή το διήγημα, ταχυδρομική επιταγή με το ποσό των 25€, για κάλυψη προβολής, προώθησης και συστημένης τα­χυδρομικής αποστολής.
Επίσης, είναι απαραί­τητο να στεί­λουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπο­γραφής, ότι απο­δέχονται τη δημοσίευση του κει­μένου τους.
Όσοι συμμετέχουν στις ανθολογίες θα μας αποστεί­λουν την συμμετοχή τους και σε cd -το οποίο θα ανοι­χθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού- εκτός των πέντε (5) αντιτύ­πων.
Όταν τυπωθεί έκαστη ανθολογία θα πάρουν όσοι συμ­μετέ­χουν σ’ αυτές ένα (1) αντί­τυπο δωρεάν με την ευ­καιρία να αγοράσουν κι άλλα αντίτυπα σε οικονομικό κόστος.
Για το διαγωνισμό Εφήβων, η συμμετοχή στην ανθο­λογία θα είναι χωρίς οικο­νομική επιβάρυνση και ισχύουν κι εδώ τα παραπάνω, δηλαδή, υπεύθυνη δήλωση και όλα τα υπόλοιπα.

Θα γίνει  παρουσίαση των ανθολογούμενων λογοτεχνών σε μεγάλη εκδήλωση, όπως επίσης και στην πολιτιστική εφημε­ρίδα «Πνοές Πολιτισμού-Ιδεόπνοον» και στα πε­ριο­δικά «Πνοές λόγου & τέχνης» και «iamvosart».
Κατά την εκτύπωση θα τηρηθεί αλφαβητική σειρά.

-ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.-

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

             ΠΡΟΣ κ. ΑΡΕΤΗ ΓΚΙΩΝΑΚΗ ή κ. ΝΙΚΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ  
(ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑΤΑ)
             ΓΙΑ ΤΟΝ 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ – ΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ EΝΗΛΙΚΩΝ”
        ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ:
48050, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Τ. Κ. 132 31
ή ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. IBAN: GR77 O171 0430 0060 4301 0267 792 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
E-MAIL: ideopnoon@gmail.com,  http://ideopnoon.blogspot.com, http://pnoeslogou-gmail.blogspot.com,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12, ΑΘΗΝΑ, Τ. Κ. 105 59

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ!
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΑΤΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ!

                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός
Διηγήματος - Ποίησης
Εφήβων και Ενηλίκων (ελεύθερο θέμα)
Λογοτεχνική – Συγγραφική ομάδα «Ιδεόπνοον»
Περιοδικά: Πνοές Λόγου & Τέχνης 
και iamvosart
Εφημερίδα: Πνοές Πολιτισμού

«ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

Αποστολή κειμένων, για το μεν διήγημα όριο έως τρεις σελίδες, για τη δε ποίηση όριο έως τριάντα στίχους, με ψευδώνυμο, σε πέντε αντίτυπα με απλή ταχυδρομική επιστολή.
Έξω από το φάκελο να ορίζεται η κατηγορία διήγημα ή ποίηση, ενώ τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων (ηλικία, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email -αν υπάρχει- τηλέφωνο) να εσωκλείονται απαραίτητα σε δεύτερο φάκελο (κλειστό), έξω από τον οποίο θα αναγράφεται το ψευδώνυμο. Η ηλικία είναι απαραίτητη.
Τα κείμενα πρέπει να είναι ανέκδοτα, να μην έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν με οποιονδήποτε τρόπο και να είναι γραμμένα αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Μόνο ένα έργο μπορεί να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες. Κάθε αποστελλόμενο έργο να είναι τυπωμένο στη μία πλευρά της σελίδας, με μέγεθος γραμματοσειράς: Times new Roman 12, διάστιχο 1.
Ημερομηνία έναρξης συμμετοχής του διαγωνισμού, ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2014 και ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2015. (Θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετοχών για το αν θα δοθεί παράταση πέραν αυτής της ημερομηνίας.) Ημερομηνία αποστολής θα θεωρείται αυτή που αναγράφεται στην ταχυδρομική σφραγίδα του φακέλου.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν αποκλειστικά και μόνο σε μεγάλη εκδήλωση το 2015. Όσοι εκ των νικητών (αφορά μόνο τους διαμένοντες στην Αθήνα) δεν παρευρεθούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποι αυτών κατά την απονομή, ακυρώνεται η βράβευσή τους.
Τα έργα των διαγωνιζομένων δεν επιστρέφονται. Οι όροι του διαγωνισμού είναι σαφείς και θα τηρηθούν απόλυτα από την κριτική επιτροπή.
Σε μια προσπάθεια προώθησης της λογοτεχνίας, ανακοινώνουμε ότι και στις δυο κατηγορίες (ποίηση-διήγημα) του 10ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Διηγήματος και Ποίησης, Εφήβων και Ενηλίκων, θα εκδοθεί ανθολογία με έργα των διαγωνιζομένων, ανεξαρτήτως διάκρισης. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην ανθολογία, ας αποστείλουν παράλληλα με το ποίημά τους ή το διήγημα, ταχυδρομική επιταγή με το ποσό των 25€, για κάλυψη προβολής, προώθησης και συστημένης ταχυδρομικής αποστολής. Επίσης, είναι απαραίτητο να στείλουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχονται τη δημοσίευση του κειμένου τους.
Όσοι συμμετέχουν στις ανθολογίες θα μας αποστείλουν την συμμετοχή τους και σε cd -το οποίο θα ανοιχθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού- εκτός των πέντε (5) αντιτύπων. Όταν τυπωθεί έκαστη ανθολογία θα πάρουν όσοι συμμετέχουν σ’ αυτές ένα (1) αντίτυπο δωρεάν με την ευκαιρία να αγοράσουν κι άλλα αντίτυπα σε οικονομικό κόστος.
Για το διαγωνισμό Εφήβων, η συμμετοχή στην ανθολογία θα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση και ισχύουν κι εδώ τα παραπάνω. (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ κτλ.).
Θα γίνει παρουσίαση των ανθολογούμενων λογοτεχνών σε μεγάλη εκδήλωση, όπως επίσης και στην πολιτιστική εφημερίδα «Πνοές Πολιτισμού-Ιδεόπνοον» και στα περιοδικά «Πνοές λόγου & τέχνης» και «iamvosart».
Κατά την εκτύπωση θα τηρηθεί αλφαβητική σειρά.

-ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.-
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
ΠΡΟΣ κ. ΑΡΕΤΗ ΓΚΙΩΝΑΚΗ ή κ. ΝΙΚΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
(ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑΤΑ)
ΓΙΑ ΤΟ: "10oν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ - ΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ EΝΗΛΙΚΩΝ”
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ: 48050, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Τ. Κ. 132 31

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
E-MAIL: ideopnoon@gmail.com,
http://ideopnoon.blogspot.com/, http://pnoeslogou-gmail.blogspot.com/
{ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12, ΑΘΗΝΑ, Τ. Κ 105 59}
Loading...

Αναγνώστες