Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
7ος Ετήσιος Πανελλήνιος Διαγωνισμός
Διηγήματος και Ποίησης     
Εφήβων και Ενηλίκων  με ελεύθερο θέμα

·       Όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού


·       Αποστολή κειμένων για το μεν διήγημα δε θα υπερβαίνουν τις τρεις σελίδες, για τη δε ποίηση, τους τριάντα στίχους, με ψευδώνυμο, σε πέντε αντίτυπα με απλή ταχυδρομική επιστολή (συστημένα θα αποκλείονται).
·       Τα αντίτυπα δεν επιστρέφονται.
·        Έξω από το φάκελο να ορίζεται η κατηγορία (πεζό ή ποίηση).
·        Τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων να εσωκλείονται απαραίτητα σε δεύτερο φάκελο (κλειστό) έξω από τον οποίο θα αναγράφεται το ψευδώνυμο.
·       Τα κείμενα πρέπει να είναι ανέκδοτα, να μην έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν με οποιονδήποτε τρόπο και να είναι γραμμένα αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
·        Μόνο ένα έργο μπορεί να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες.
·        Κάθε αποστελλόμενο έργο να είναι τυπωμένο στη μία πλευρά της σελίδας, με μέγεθος γραμματοσειράς 12.
·        Ημερομηνία έναρξης συμμετοχής του διαγωνισμού, ορίζεται η 15η Αυγούστου 2011 και ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται η 15η  Νοεμβρίου 2011. Δε θα δοθεί παράταση πέραν αυτής της ημερομηνίας.
·        Ημερομηνία αποστολής θα θεωρείται αυτή που αναγράφεται στην ταχυδρομική σφραγίδα του φακέλου.
·       Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν αποκλειστικά και μόνο σε ειδική εκδήλωση τον Ιανουάριο του 2012.
·        Όσοι εκ των νικητών (αφορά τους διαμένοντες στην Αθήνα) δεν παρευρεθούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποι αυτών κατά την απονομή, ακυρώνεται η βράβευσή τους.
·        Τα έργα των διαγωνιζομένων δεν επιστρέφονται.
·        Οι όροι του διαγωνισμού είναι σαφείς και θα τηρηθούν από την κριτική επιτροπή με απόλυτη αυστηρότητα.
·       Σε μια προσπάθεια προώθησης της ποίησης, ανακοινώνουμε ότι, στην κατηγορία της ποίησης του 7ου Πανελληνίου διαγωνισμού  διηγήματος και ποίησης, εφήβων και ενηλίκων, θα εκδοθεί ανθολογία, διαγωνιζομένων ποιημάτων, ανεξαρτήτως διάκρισης. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην ανθολογία, ας αποστείλουν παράλληλα με το ποίημά τους ταχυδρομική επιταγή με το ποσό των 20€, για κάλυψη έκδοσης, προώθησης και διοργάνωσης.  Επίσης, να στείλουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής. Όταν τυπωθεί η ανθολογία θα πάρουν όσοι συμμετέχουν σ’ αυτήν ένα (1) αντίτυπο δωρεάν.  
·       Κατά την εκτύπωση θα τηρηθεί η ονομαστική αλφαβητική σειρά.
·       Για την περίπτωση κατά την οποία δεν συγκεντρωθεί εύλογος αριθμός συμμετοχών θα επιστραφούν τα χρήματα στους δικαιούχους.

·       Αποστολή κειμένων:                                                                                               Προς κ. Αρετή Γκιωνάκη ή κ. Νίκο Δεληγιάννη                                                         για τον
“7ον Ετήσιο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό  Διηγήματος και   Ποίησης εφήβων και ενηλίκων”                                          
Ταχυδρομική θυρίδα: 48050, 
                                            Πετρούπολη Τ.Κ 132 31                                                              Email: ideopnoon@gmail.com,   ideopnoon@yahoo.gr,                                                       http://ideopnoon.blogspot.com
Loading...

Αναγνώστες